ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ^^  (อ่าน 4030 ครั้ง)

ออฟไลน์ เวสท์สงขลา_เจีย

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 558
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
ประวัติ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ^^
« เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 17:11:06 »
ที่ตั้งและประวัติของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา

         
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

ตั้งอยู่เลขที่ 587 หมู่ที่  11  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอ  รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90180
โทรศัพท์  0 -7458–4105 ,08-35195727  โทรสาร  0 -7458 – 4105   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   
E-mail Address :  Rattaphoom@skz2.go.th

 
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประจำอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปิดสอนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 ฉบับปรับปรุง 2533 ในปีการศึกษา 2546  โรงเรียนประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และครบทุกระดับชั้นในปี 2548 โรงเรียนรัตภูมิวิทยาเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2513 มี 2 ห้องเรียน นักเรียน 80 คน โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีครูประจำการ 5 คน มีนายไพบูลย์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ และเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ จึงโอนย้ายโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนรัตภูมิวิทยาได้พัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2515 มีนักเรียน 496 คน จำนวน 10 ห้องเรียน ครู 12 คน มีนายธีรวุฒิ

ประทุมนพรัตน์  เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2519    มีนักเรียน 1,017 คน จำนวน 27 ห้องเรียน ครู 51 คน มี นายอำนวย   
พงศ์อรุณ ดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2522   โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 
1,392 คน จำนวน 36 ห้องเรียน ครู 72 คน มีนายอำนวย พงศ์อรุณ ดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่
 
พ.ศ. 2526  โรงเรียนขยายตัวถึงขีดสูงสุด มีนักเรียน 2,676 คน ครู 139 คน มีนายอำนวย   
พงศ์อรุณ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2532    มีนักเรียน 1,507 คน ครู 107 คน มี นายประกอบ โสภณ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2534 มีนักเรียน 1,346 คน ครู 95 คน มีนายสถิต อุทัย ดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535  มีนักเรียน 1,498 คน ครู 90 คน ลูกจ้างประจำ 15 คน มีนายปรุงศักดิ์ อิสระทะ
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2539  จัดแผนการจัดชั้นเรียน 10-10-10/4-3-3 มีนักเรียน 1,632 คน ครู 93 คน
ลูกจ้างประจำจำนวน13 คน มีนายสนิท เศวตวงศ์สกุล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2541  มีนักเรียน 1,601 คน ครู 85 คน มีนายสนิท  เศวตวงศ์สกุล ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542  มีนักเรียน 1,606 คน ครู 86 คน มีนายสมทบ ชิตานนท์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2543 มีนักเรียน 1,562 คน ครู 81 คน มีนายสมทบ  ชิตานนท์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2544 มีนักเรียน 1,483 คน ครู 77 คน มีนายสมทบ  ชิตานนท์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2545   มีนักเรียน 1,560 คน ครู 73 คน มีนายเปรม  กัลหะรัตน์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2546 มีนักเรียน 1,435 คน ครู 77 คน มีนายเปรม  กัลหะรัตน์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2547  การจัดแผนชั้นเรียน  9-9-8/4-4-4 มีนักเรียน 1,421 คน ครู 73 คน
ลูกจ้างประจำ 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ครูจ้างสอน 3 คน วิทยากรศาสนาอิสลาม 1 และวิทยากรสอนศาสนาพุทธ 1 รูป มีนายเปรม  กัลหะรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2548   การจัดแผนชั้นเรียน  9-9-9/4-4-4 มีนักเรียน 1,364 คน ครู 76 คน
ลูกจ้างประจำ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ครูจ้างสอน 1 คน วิทยากรศาสนาอิสลาม 1 และวิทยากรสอนศาสนาพุทธ 1 รูป มีนายเปรม  กัลหะรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2549   การจัดแผนชั้นเรียน  9-9-9/4-4-4 มีนักเรียน 1,367  คน ครู 76 คน
ลูกจ้างประจำ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ครูจ้างสอน 1 คน วิทยากรศาสนาอิสลาม 1 และวิทยากรสอนศาสนาพุทธ 1 รูป มีนายอาวุธ  วรรณชาติ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

ปรัชญาของโรงเรียน          

ธมฺม จารี สุขํ เสติ   ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
   
สัญลักษณ์ของโรงเรียน         

พระสุริยทิตย์ทรงม้า หมายถึงโรงเรียนเป็นแหล่งวิชาการ มีหน้าที่ให้ความรู้ ความเจริญ ความก้าวหน้า และความสัมฤทธิ์แก่กุลบุตร กุลธิดา โดยไม่เลือกเพศ ชั้น วรรณะ ถ้วนทั่วอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังแสงสว่างของพระอาทิตย์

คำขวัญ             

กิจกรรมดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
   
สีประจำโรงเรียน          

ม่วง-ขาว
         
ม่วง      หมายถึง ความพร้อมอันมั่นคง มีระบบ และเสียสละอย่างกล้าหาญ
         
ขาว      หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ประดุจผู้ทรงศีล ทรงคุณความรู้
         
ม่วง-ขาว   หมายถึง ผู้ทรงความรู้ที่มีความพร้อมอันมั่นคง เมตตาและเสียสละอย่างกล้าหาญ
   
ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นอินทนิล เป็นที่พักพิงอาศัยอย่างสงบสุข สันติ และร่มรื่นแก่ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
   
อักษรย่อ   คือ      ร.ย.
   
เพลงประจำโรงเรียน             

มาร์ชม่วง-ขาว
   
   

 


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
สงวนลิขสิทธิ์ © รัตภูมิซิตี้ดอทคอม | สะตอฟอร์ยู มัลติมีเดีย คอร์ป